Promocje
Poduszka Malibu Pomarańczowa
Poduszka Malibu Pomarańczowa
55,00 zł 29,90 zł
szt.
Poduszka Malibu Czerwono-Ecru
Poduszka Malibu Czerwono-Ecru
55,00 zł 29,90 zł
szt.
Poduszka Malibu Zielona
Poduszka Malibu Zielona
55,00 zł 29,90 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wlkp.

sklep@litexgarden.pl
fax: +48 62 737 57 08

tel. kom. +48 602 527 784

Ustrzel rabat

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja ” Ustrzel rabat w Litex Garden” (dalej „Promocja”).

 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378283 posiadająca numer statystyczny REGON 021461762 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 8971770609 (dalej zwana ,,Organizator”)

 3. Skorzystanie z promocji jest możliwe za pośrednictwem strony Organizatora (dalej „funpage”) w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „serwis facebook”) oraz Instagram (dalej serwis Instagram) znajdujących się pod linkiem: www.facebook.com/litexgarden oraz https://www.instagram.com/litexgarden/ .

 4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzona przez serwis Facebook, Instagram ani z nimi związana. Skorzystanie z promocji oznacza pełne zwolnienie serwisu Facebook i Insagram z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

 5. Osoba korzystająca z promocji nie może wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest udostępnianie na swojej osi czasu informacji o udziale promocji czy oznaczeniu znajomych w postach, by wzięli udział w promocji czy dokonywać tagowania zdjęć).

 6. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polski

§ 2 Udział w promocji

 1. Udział w promocji jest dobrowolny i ograniczony w czasie.

 2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. (,,dalej ,,Klient” bądź ,,Uczestnik”).

 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pracownicy firm współpracujących przy organizacji Promocji.

 

§ 3 Zasady promocji i czas trwania

 1. Promocja rozpocznie się od godz. 8:00 w dniu 17.07.2017 r i będzie trwała do godz. 24:00 w dniu 23.07.2017 r, o ile wcześniej nie zostanie odwołana przez Organizatora lub nie nastąpi wyprzedaż towarów objętych promocją. Organizator może odwołać promocje bez podania przyczyny. Informacja o zakończeniu promocji zostanie ogłoszona w funpagu portalów społecznościowych serwisu facebook oraz instagram oraz stronie www.litexgarden.pl.

 2. Promocja polega na umożliwieniu Klientom zakupu towarów premiowanego rabatem, w wyżej wymienionym okresie wskazanym w pkt.1 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 3. Rabaty będą udostępniane Klientom – użytkownikom fanpagu Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram - w postaci kodów rabatowych określających wysokość rabatu, które to kody Klient będzie mógł wykorzystać wyłącznie robiąc zakupy na stronie sklepu internetowego Litex Garden www.litexgarden.pl

 4. Wysokość rabatu będzie zmienna w ciągu trwania promocji i może się wahać od 10-40 %.

 5. Kod rabatowy udostępniony na funpage'u Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram ma czasowy okres ważności w trakcie trwania promocji i jest ważny do momentu udostepnienia informacji, iż dany kod jest już nieważny.

 6. Te same kody rabatowe mogą być publikowane w okresie trwania promocji wielokrotnie, a więc wysokość rabatów może się powtarzać.

 7. Zmienność rabatów i czas trwania ważności kodów pozostaje w gestii Organizatora.

 8. Rabaty objęte niniejszą promocją nie łączy się ze sobą.

 9. Rabaty objęte niniejszą promocją nie łączą się innymi promocjami w sklepie internetowym Litex Garden pod adresem www.litexgarden.pl.

 10. Klientom nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§ 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu sprzedaży towarów na warunkach promocyjnych, komunikacji z Uczestnikami, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a nadto w celach marketingu własnych produktów.

 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, email; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, zgłaszania zmian i poprawianie danych oraz żądania ich usunięcia.

§ 5 Reklamacje

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w na stronie internetowej sklepu Litex Garden pod adresem https://www.litexgarden.pl/pl/i/Ustrzel-rabat/28.

 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją w całości.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji zakupów z rabatem, z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny zostać wysłane najdalej w ciągu 14 dni od zakończenia Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@litexgarden.pl lub pocztą na adres siedziby Organizatora.

 5. Reklamacje są rozpatrywane w 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres zwrotny, z którego Organizator otrzymał reklamację.

 6. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4 pkt 2) oraz zachowaćdowód zakupu premiowanego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia regulaminu sklepu dostępne na stronie https://www.litexgarden.pl/regulamin-sklepu. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i jego akceptacją w całości.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w § 6 pkt. 2 zastosowanie znajdują powszechnieobowiązujące przepisy prawa.

 4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy wyłącznie do Organizatora.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2017 r. godzina 1500.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl